Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchociach Kapitulnych. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Data publikacji strony internetowej: . 15.08.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.08.2017

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchociach Kapitulnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchociach Kapitulnych o adresie http://www.spmachocice.pl

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dnia: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Strona posiada formularz kontaktowy, który nie sprawdza na bieżąco wpisywania danych.
 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 4. Przy nawigacji klawiaturą nie ma oznaczenia aktywnego elementu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@spmachocice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311-17-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych posiada parking wewnętrzny – wjazd od strony Domu Nauczyciela i od piekarni (z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych). Przed budynkiem szkoły nawierzchnia wykonana jest z betonowej kostki brukowej.

 • Do budynku prowadzi 5 wejść, w tym 2 podstawowe wejścia z podjazdami dla wózków – główne od ulicy i boczne – od przedszkola. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi otwierane są manualnie. Wewnątrz szkoły znajdują się schody do przejścia na drugie piętro oraz do szatni  bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Korytarze są duże, powyżej 4 m szerokości.
 • Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy    drzwiach wejściowych lub domofonu przy wewnętrznych drzwiach przedszkolnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • Sekretariat znajduje się na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze     budynku szkoły w każdej sprawie. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy  wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku szkolnym nie ma wind.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych strzałkami kierunkowymi oraz schodów     oznaczonych taśmą w kolorze żółto- czarnym) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.