Historia szkoły

 • Do 1819 roku jedyną szkołą dla dzieci chłopskich z terenu obecnej Gminy Masłów, a dawnej Dąbrowa, była szkoła parafialna działająca przy Katedrze w Kielcach. W 1800 roku szkoła ta spłonęła w pożarze miasta i po niedzielnej Mszy Świętej uczęszczało do niej niewielu uczniów.  
 • Z inicjatywy komisarza obwodu kieleckiego Antoniego Walewskiego i prezydenta miasta Stanisława Niewiadomskiego na zebraniu przedstawicieli miasta i sześciu okolicznych wsi 10 V 1819 roku powołano do życia Towarzystwo Szkoły Elementarnej do zakładania szkół. Sołtysi, wójtowie i radni uchwalili składkę niezbędną do założenia i funkcjonowania w ich wsiach placówek oświatowych. W 15 V 1819 roku z inspiracji księdza Bernarda Bzinkowskiego założono szkołę elementarną w Masłowie.  
 • Jednak do upadku szkół elementarnych przyczyniła się decyzja Namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka, który anulował 13 VIII 1821 roku przepisy administracyjne zmuszające chłopów do płacenia składek na utrzymanie placówek i nauczycieli. Przestała więc wtedy funkcjonować szkoła elementarna w Masłowie. 
 • W 1927 roku Gminie Dąbrowa było 9 szkół powszechnych.  W budynkach wynajętych w Mąchocicach Dolnych szkoła była 2-klasowa.  2 nauczycieli uczyło 103 uczniów. 
 • Szkoła w  Mąchocicach  funkcjonowała jako Szkoła Powszechna w czasie okupacji hitlerowskiej. Zajęcia prowadzone były z religii, arytmetyki z geometrią, nauki o przyrodzie, rysunku, zajęć praktycznych, śpiewu i ćwiczeń cielesnych. Władze niemieckie zakazały nauki języka polskiego, historii i geografii. Dzieci dużo czasu poświęcały na zbieranie ziół lekarskich i metalowych odpadków, które służyły potrzebom armii niemieckiej. W tajnym nauczaniu przedmiotów zabronionych przez władze niemieckie szczególną rolę odegrała w Mąchocicach Janina Miścicka. 
 • Latem 1947 roku sekretarz Gminy Dąbrowa Stanisław Detka był w Warszawie i złożył Wilhelmowi Garncarczykowi (urodzony w 1893 roku w Sosnowcu,  zmarł w 1972 roku, działacz ludowy i długoletni kierownik szkoły w Masłowie, po wojnie został wojewodą kieleckim, wiceministrem oświaty i posłem na sejm) trzy podania z odnośnym załącznikiem o udzielenie zapomogi na budowę szkół w Masłowie, Dąbrowie i Mąchocicach – Kapitulnych.  
 • Odbudowa i rozwój szkolnictwa był priorytetowy w każdej gminie. Przy szkole Mąchocicach Kapitulnych powstają Społeczne Komitety Opieki Szkolnej. Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w październiku 1947 roku jej przewodniczący Franciszek Kumór podjął Uchwałę nr 60: Na wniosek radnego Jana Opuchlika Gminna Rada Narodowa jednogłośnie postanowiła Ob. Wilhelmowi Garncarczykowi Wiceministrowi Oświaty wyrazić podziękowanie za opiekę nad szkolnictwem w gminie Dąbrowa.  

Opracowano na podst. artykułów w „Kurierze Masłowskim”  

 1. dr. Piotra Olszewskiego
 • Stara szkoła wybudowana w 1950r. znajdowała się na miejscu dziś już niedziałającej mleczarni, ale ze względu na małą ilość klas zajęcia odbywały się również w mieszkaniach p. J. Kozubka, p. A. Sobeckiego, a nawet w Podmąchocicach u p. P. Gołąbka. Kierownikiem szkoły był p. Ryszard Wójcik. 
 • Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się już w nowo wybudowanym budynku. W kronice szkolnej odnotowano to wydarzenie następującymi słowami: Nowa, jasna i piękna szkoła to widoczny dla nas pomnik ustroju socjalistycznego, który ogromną troską otacza swoją młodzież – Szkołę utworzono z inicjatywy „1000 szkół na tysiąclecie państwa”. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Julianowi Nowakowi. 
 • Rok szkolny 1972/1973 – na świetlicy szkolnej podaje się posiłki dla dzieci. 
 • 28 maja 1976 r. – naszą szkołę odwiedza Stanisław Marusarz – jeden z najsłynniejszych polskich skoczków narciarskich. 
 • 3 czerwca 1978 r. – pamiętne spotkanie z pisarzami i ich książkami, które odbyło się dzięki wydawnictwu „Czytelnik” ofiarowującemu naszej bibliotece wiele książek. Wśród obecnych pisarzy były takie sławy jak: Wojciech Żukrowski, Lesław Bartelski, Edmund Niziurski czy Ryszard Kapuściński. 
 • 1 września 1982/1983 – funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Elżbiecie Sańpruch. 
 • 1 września 1993 r. – nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Bogdan Gawron. 
 • W 1994 r. z inicjatywy p. dyrektora powstała drużyna harcerska. Drużynowym został p. Krzysztof Dychała. 27.09.1995 r. drużyna otrzymała proporzec i przejęła nr 47 oraz imię I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Proporzec drużyna otrzymała od koła kombatantów w Leeds – byłych żołnierzy I SBS. 
 • 1 września 2002 r. – decyzją Rady Gminy utworzony został Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w skład którego wchodziły: Oddziały Przedszkolne, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Świetlica Samorządowa. Dyrektorem placówki została wyłoniona w drodze konkursu p. Janina Gozdek. 
 • Na przełomie marca i kwietnia 2003r. za zorganizowanie szkolenia w zakresie obsługi komputerów ze środków unijnych współfinansowanych przez AR i Modernizacji Rolnictwa nasza placówka uzyskała środki na zakup sprzętu komputerowego za ok. 10 tys. zł. Powstaje pierwsza pracownia komputerowa. 
 • W październiku 2010 r. otrzymaliśmy zestaw multimedialny do sali przyrodniczej. 
 • 07.05.2009 r. szkołę odwiedza znany sportowiec Robert Korzeniowski w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Biega”. 
 • 1 września 2010 r. do użytku zostaje oddany pawilon przedszkolny z zapleczem sal, sanitariatu, magazynów i szatni. 
 • Fundacja ING ufundowała świetlicę internetową dla uczniów i mieszkańców. 
 • 1 września 2015 r. – oddanie do użytku boiska typu „orlik”. 
 • 1 września 2017 r. – dyrektorem zostaje p. Aneta Januchta. 
 • 1 września 2018 r. w wyniku Reformy Oświaty w miejsce 6-letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły 8-letnie. Wygaszane zostaje gimnazjum. 
 • 12 października 2018 r. nadano Szkole imię Marii Skłodowskiej – Curie. 
 • 1 września 2019 r. w szkole wprowadzono możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych. 
 • W ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4. „Rozwój  infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w budynku została przystosowana łazienka dla potrzeb osób  niepełnosprawnych. Prace objęły także budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły, doposażenie pracowni szkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz budowę boiska do siatkówki. 

 

.