Historia szkoły

 

 • Do 1819 roku jedyną szkołą dla dzieci chłopskich z terenu obecnej Gminy Masłów, a dawnej Dąbrowa, była szkoła parafialna działająca przy Katedrze w Kielcach. W 1800 roku szkoła ta spłonęła w pożarze miasta i po niedzielnej Mszy Świętej uczęszczało do niej niewielu uczniów.
 • 24 II 1820 r. – zawiązanie Towarzystwa Szkolnego w gminie Mąchocice przez organizatora szkół elementarnych Bernarda Bzinkowskiego (1767-1833). Do szkoły mają uczęszczać dzieci z Mąchocic i Bęczkowa.
 • 6 IV 1824 r. – prośba wsi Mąchocice o uwolnienie od szkoły.
 • 21 VIII 1825r. – likwidacja szkoły. Do upadku szkół elementarnych przyczyniła się decyzja Namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka, który anulował 13 VIII 1821 roku przepisy administracyjne zmuszające chłopów do płacenia składek na utrzymanie placówek i nauczycieli
 • 1825 1864 – brak szkoły w Mąchocicach.. Dzieci mogą uczyć się w szkołach w Masłowie, Dąbrowie i Domaszowicach. Około roku 1860 proboszcz leszczyński Hipolit Borewicz uczył dzieci bez wynagrodzenia w wiejskiej chacie.
 • 1891 r. istnieją główne szkoły gminne w Dąbrowie i Domaszowicach, natomiast w Brzezinkach i Masłowie funkcjonowały szkoły chłopskie. Do wszystkich tych szkół mogły chodzić dzieci z Mąchocic. Szkoły te istniały do 1914 r. czyli do wybuchu I wojny światowej. W latach 1901-1914 dzieci chłopskie uczyła we dworze Stanisława Kosińska, żona Feliksa, z matką Jadwigą Poziomską.
 • W latach 1914 r. – 1915 r. w gminie nie ma żadnej szkoły elementarnej.
 • 29 X 1915 r. powstaje z zalecenia okupacyjnych władz austriackich szkoła ludowa w Masłowie, a 6 XI 1915 r. szkoła ludowa w Dąbrowie. Do tych szkół mogły chodzić dzieci z Mąchocic.
 • 1918-1939 – dekretem władz niepodległej Polski z 7 II 1919 r. każde dziecko winno ukończyć 7-klasową szkołę. Z braku możliwości ograniczono się po wsiach do zakładania szkół o poziomie 1-3 klasy. W 1927 r. istniały szkoły elementarne we własnych budynkach w Dąbrowie, Masłowie, Woli Kopcowej i Brzezinkach. Natomiast w budynkach (izbach) wynajmowanych takie szkoły były w Cedzynie, Szydłówku i Domaszowicach. W Mąchocicach Dolnych była szkoła dwuklasowa z dwojgiem nauczycieli i ze 103 uczniami. W Mąchocicach Zagórzu była szkoła jednoklasowa z jednym nauczycielem i 80 uczniami.
 • 1939 – 1944 władze niemieckie pozwoliły na funkcjonowanie szkół powszechnych w Masłowie, Dąbrowie, Brzezinkach, Woli Kopcowej. Taka szkoła była również w Mąchocicach Kapitulnych, w której uczyła Janina Miścicka. Prowadziła ona również tajne komplety z języka polskiego i historii. Szkoła w  Mąchocicach  funkcjonowała jako Szkoła Powszechna. . Zajęcia prowadzone były z religii, arytmetyki z geometrią, nauki o przyrodzie, rysunku, zajęć praktycznych, śpiewu i ćwiczeń cielesnych. Władze niemieckie zakazały nauki języka polskiego, historii i geografii. Dzieci dużo czasu poświęcały na zbieranie ziół lekarskich i metalowych odpadków, które służyły potrzebom armii niemieckiej.
 • Latem 1947 roku sekretarz Gminy Dąbrowa Stanisław Detka był w Warszawie i złożył Wilhelmowi Garncarczykowi (urodzony w 1893 roku w Sosnowcu,  zmarł w 1972 roku, działacz ludowy i długoletni kierownik szkoły w Masłowie, po wojnie został wojewodą kieleckim, wiceministrem oświaty i posłem na sejm) trzy podania z odnośnym załącznikiem o udzielenie zapomogi na budowę szkół w Masłowie, Dąbrowie i Mąchocicach – Kapitulnych. 
 • 1945-1979 – prawdopodobnie w lutym 1945 r. rozpoczęła działalność szkoła w Mąchocicach Kapitulnych. W 1947 r. przy szkołach w Brzezinkach, Cedzynie, Dąbrowie, Domaszowicach i Masłowie oraz w Mąchocicach Kapitulnych powstały Społeczne Komitety Opieki Szkolnej, których celem była budowa lub odbudowa zniszczonych szkół. Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w październiku 1947 roku jej przewodniczący Franciszek  Kumór podjął Uchwałę nr 60: Na wniosek radnego Jana Opuchlika Gminna Rada Narodowa jednogłośnie postanowiła Ob. Wilhelmowi Garncarczykowi Wiceministrowi Oświaty wyrazić podziękowanie za opiekę nad szkolnictwem w gminie Dąbrowa.  
 • Stara szkoła utworzona w 1950r. znajdowała się na miejscu dziś już niedziałającej mleczarni, ale ze względu na małą ilość klas zajęcia odbywały się również w mieszkaniach p. J. Kozubka, p. A. Sobeckiego, a nawet w Podmąchocicach u p. P. Gołąbka. Kierownikiem szkoły był p. Ryszard Wójcik. 
 • W 1956 r. kierowniczka szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, a zarazem radna do Gromadzkiej Rady Narodowej, Helena Stachura, apelowała do wszystkich o ukończenie przez mieszkańców 7-klasowej szkoły. W marcu 1958 r. radny Grom. Rad. Nar. Józef Tutaj zaapelował, żeby w Mąchocicach rozpocząć budowę szkoły.
 • 4 I 1959 r. na zebraniu wiejskim w Mąchocicach Kapitulnych mieszkańcy opodatkowali się 2% dochodu na budowę szkoły. Powstał Komitet Budowy Szkoły w składzie Franciszek Pedrycz, Szczepan Siewierski, Wincenty Kaleta, Józef Karyś, Jan Sańpruch i Jan Kuzka.
 • 21 I 1959 r. na zebraniu wiejskim w Podmąchocicach zdecydowano o budowie wspólnej szkoły z Mąchocicami Kapitulnymi.
 • 2 II 1960 r. w związku z wdrożeniem reformy szkoły na 8-klasową dokonano podziału gromady na obszary szkolne. W Mąchocicach Kapitulnych miały się uczyć dzieci z Mąchocic Górnych i Dolnych oraz z Podmąchocic.
 • W roku szkolnym 1961/62 w szkole rozpoczęto prowadzenie kursu Przysposobienia Rolniczego. Organizatorem był nauczyciel tej szkoły Franciszek Orzechowski.
 • Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się już w nowo wybudowanym budynku. W kronice szkolnej odnotowano to wydarzenie następującymi słowami: Nowa, jasna i piękna szkoła to widoczny dla nas pomnik ustroju socjalistycznego, który ogromną troską otacza swoją młodzież – Szkołę utworzono z inicjatywy „1000 szkół na tysiąclecie państwa”. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Julianowi Nowakowi. 
 • Rok szkolny 1972/1973 – na świetlicy szkolnej podaje się posiłki dla dzieci. 
 • 28 maja 1976 r. – naszą szkołę odwiedza Stanisław Marusarz – jeden z najsłynniejszych polskich skoczków narciarskich. 
 • 3 czerwca 1978 r. – pamiętne spotkanie z pisarzami i ich książkami, które odbyło się dzięki wydawnictwu „Czytelnik” ofiarowującemu naszej bibliotece wiele książek. Wśród obecnych pisarzy były takie sławy jak: Wojciech Żukrowski, Lesław Bartelski, Edmund Niziurski czy Ryszard Kapuściński. 
 • 25 VI 1979 r. na sesji gminnej Rady Narodowej w Masłowie radny Jan Majcherczyk zaproponował planowanej 10-letniej powszechnej szkoły średniej w Mąchocicach Kapitulnych nadać imię Batalionów Chłopskich.

            SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW:

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  W KIELCACH  ORAZ OPRACOWAŃ NAUKOWYCH dzięki pomocy p. dr Piotra Olszewskiego

 • 1 września 1982/1983 – funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Elżbiecie Sańpruch. 
 • 1 września 1993 r. – nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Bogdan Gawron. 
 • W 1994 r. z inicjatywy p. dyrektora powstała drużyna harcerska. Drużynowym został p. Krzysztof Dychała. 27.09.1995 r. drużyna otrzymała proporzec i przejęła nr 47 oraz imię I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Proporzec drużyna otrzymała od koła kombatantów w Leeds – byłych żołnierzy I SBS. 
 • 1 września 2002 r. – decyzją Rady Gminy utworzony został Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w skład którego wchodziły: Oddziały Przedszkolne, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Świetlica Samorządowa. Dyrektorem placówki została wyłoniona w drodze konkursu p. Janina Gozdek. 
 • Na przełomie marca i kwietnia 2003r. za zorganizowanie szkolenia w zakresie obsługi komputerów ze środków unijnych współfinansowanych przez AR i Modernizacji Rolnictwa nasza placówka uzyskała środki na zakup sprzętu komputerowego za ok. 10 tys. zł. Powstaje pierwsza pracownia komputerowa. 
 • 07.05.2009 r. szkołę odwiedza znany sportowiec Robert Korzeniowski w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Biega”. 
 • 1 września 2010 r. do użytku zostaje oddany pawilon przedszkolny z zapleczem sal, sanitariatu, magazynów i szatni. 
 • Fundacja ING ufundowała świetlicę internetową dla uczniów i mieszkańców. 
 • 1 września 2015 r. – oddanie do użytku boiska typu „orlik”. 
 • 1 września 2017 r. – dyrektorem zostaje p. Aneta Januchta. 
 • 1 września 2018 r. w wyniku Reformy Oświaty w miejsce 6-letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły 8-letnie. Wygaszane zostaje gimnazjum. 
 • 12 października 2018 r. nadano Szkole imię Marii Skłodowskiej – Curie. 
 • 1 września 2019 r. w szkole wprowadzono możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych. 
 • W ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4. „Rozwój  infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w budynku została przystosowana łazienka dla potrzeb osób  niepełnosprawnych. Prace objęły także budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły, doposażenie pracowni szkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz budowę boiska do siatkówki. 
 • 1 września 2022 r. placówka otrzymuje nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych. Od tego dnia stworzono w kl. 7 i 8 możliwość powoływania oddziałów dwujęzycznych z rozszerzonym językiem angielskim.

OPRACOWAŁA

Aneta Januchta

 

 

.