Aktualności

Jest decyzja w sprawie otwarcia przedszkoli i żłobka

Szanowni Państwo.
W trosce o zdrowie uczniów i ich rodzin a także pracowników pełniących nad nimi opiekę, przedszkole nie zostanie jeszcze otwarte 6 maja.
W tej chwili dyrektor jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły. Więcej informacji klijnij tu

 

Święta Majowe

Przed nami majowe dni świąteczne:
1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
PAMIĘTAJMY
NARÓD, KTÓRY ZAPOMINA O HISTORII WŁASNEJ OJCZYZNY
TRACI SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ I SKAZANY JEST NA ZAGŁADĘ:
PATRIOTĄ – POLAKIEM SIĘ JEST, A NIE BYWA…

 

 

 

Wesołych Świąt – Happy Easter

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa oraz
mnóstwo wiosennego słońca
😊

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zdalne nauczanie w dniach 25.03 – 10.04

Szanowni rodzice uczniów.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że przedszkole i szkoła podstawowa, w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego. Sposób prowadzenia zajęć: W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Komunikacja: Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 9 do 16. Przekazywanie zadań uczniom: Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w sposób określony w harmonogramie, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych terminach. Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy: – poinformowanie o tematach – zakresie zadań, – wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów, – odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości, – określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej, – ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny, W pozostałe dni, nauczyciele, za pomocą łączy internetowych monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel, zgodnie z zapisami 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Czynności te wykonywane będą w godzinach indywidualnie uzgodnionych z poszczególnymi uczniami. Konsultacje indywidualne: Konsultacje z poszczególnych przedmiotów odbywały się będą zgodnie z załączoną tabelą.

W przypadku trudności w zapewnieniu łączy prosimy o indywidualny kontakt. Sposób realizacji zadań: Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 6 godzin dziennie. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, dla wszystkich jest to nowa sytuacja. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Aneta Januchta dyr. szkoły

harmonogram pracy zdalnej 4

Komunikat dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy

Potwierdzanie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej drogą elektroniczną

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w której zawieszone są zajęcia w szkołach podstawowych, informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy odbywa się w terminach ustalonych dotychczasowymi zarządzeniami Wójta Gminy Masłów, przyjętymi 31 stycznia 2020 roku.

Harmonogramy w nich określone pozwalają na realizację postępowania bez ich zmiany. W dniu 12 marca br. w szkole zakończył się proces składania wniosków o zapisanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy. Dokumenty wymagane do złożenia znajdują się już w szkole. Aktualnie trwa proces weryfikacji wniosków, których dokonują komisje rekrutacyjne, powołane przez dyrektora szkoły.

24 marca zostanie przekazana Państwu przez szkołę informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Począwszy od 25 marca br. rozpocznie się proces potwierdzania zapisu dzieci zakwalifikowanych przez komisję do przyjęcia. Szkoła deklaruje możliwość potwierdzania przez rodzica zapisu dziecka drogą elektroniczną. Dopuszczalne są różne formy przesłanego potwierdzenia: scan oświadczenia, zdjęcie oświadczenia lub mail z wiadomością podpisaną przez rodzica. Adres mailowy do szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły.

Termin potwierdzenia ustalony przez Wójta Gminy Masłów upływa 3 kwietnia. Jednak zachęcamy Państwa do potwierdzania zapisu dziecka do wybranego oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w naszych szkołach bez długiej zwłoki, z uwagi na konieczność planowania organizacji nowego roku szkolnego.

Sposób potwierdzania postępowania rekrutacyjnego drogą elektroniczną zostaje ustalony w celu ograniczenia zarażenia koronawirusem COVID19 oraz w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego bez zmiany terminów.

Organizacja pracy zdalnej.

Szanowni Państwo, W związku z przeciążonymi serwerami wszelkiego rodzaju ustalenia spełzły na niczym. Jestem po rozmowach z każdym nauczycielem i wiem, że na bieżąco komunikują się z uczniami wszelkimi możliwymi komunikatorami lub przez portale społecznościowe:

1. WSiPnet – platforma dla nauczycieli uczących na podręczniku WSIP

2. E-dziennik (wiadomości, bo wtedy nauczyciel otrzymuje informację, który uczeń jej nie odczytał)

3. Portal Office OneDrive, poczta Outlook oraz aplikacje Teams i Forms (każdy nauczyciel i uczeń klasy od III do VIII ma tam konto ) hasło dla zapominalskich krzysztof.dychala@spmachocice.pl

4. Telefon komórkowy

5. Messenger, Whatsapp (pozakładane grupy) Jeżeli zajdzie potrzeba, proszę się kontaktować z nauczycielem i dopytać o szczegóły.

W godz. od 8.00-15.00 można dzwonić pod nr szkoły 41 311 17 81 lub pisać na mail: dyrektor@spmachocice.pl (całą dobę). Pani pedagog jest gotowa służyć pomocą w razie potrzeby – kontakt na komórkę lub pedagog@spmachocice.pl

Pamiętajmy, że konieczne jest podejście do tego tematu spokojnie. To, co jest dla nas najważniejsze, to skuteczna komunikacja. OGROMNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA DLA TYCH WSZYSTKICH NAUCZYCIELI, KTÓRZY TWORZĄ MATERIAŁY! Pozdrawiam ciepło. Nie dajmy się zwariować! Wszyscy tęsknimy za powrotem do normalności…

Aneta Januchta Dyr. Szkoły

KOMUNIKAT DOT. OPŁAT ZA ŻYWIENIE

Dyrektor Szkoły im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych, informuje, że wpłaty za żywienie uczniów w szkołach oraz za każdą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie można dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewając środki na wskazany rachunek bankowy szkoły (rachunek dochodów).

W celu wykonania operacji bezgotówkowej należy skontaktować się telefonicznie ze szkołą i ustalić wysokość naliczonej opłaty a także sposób przekazania noty księgowej wystawianej przez szkołę za dany miesiąc. Wskazana w tym przypadku jest droga mailowa choć inne rozwiązania, uzgodnione z dyrektorem szkoły, są również możliwe.

Przypominamy o zachowaniu terminowości w dokonywaniu wpłat. W przypadku przekazania środków po terminie i zaewidencjonowaniu w systemie bankowym, jesteśmy obligowani do naliczania odsetek bankowych. Termin dokonywania wpłat do dnia 10. każdego miesiąca.

Podajemy numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty:

97 1560 0013 2752 5064 0000 0015

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Z wyrazami szacunku
 
Aneta Januchta
​Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Mąchocicach Kapitulnych
tel. 41 311 17 81

Realizowane projekty

Nasza szkoła jest beneficjentem wielu projektów unijnych, ministerialnych oraz innego typu działań, które pomagają wzbogacać placówkę w pomoce dydaktyczne oraz pozwalają na wszechstronny rozwój naszych uczniów i nauczycieli.

Do góry