Feniks

Cel programu:
Zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi, uzupełnienie wiedzy z fizyki i rozwinięcie zainteresowań naukowych.

Czas trwania:
01.2009 -01.2012

Liczba beneficjentów: 30

Wartość pozyskanych środków: 1830,40zł