regulaminy

Regulamin użyczenia podręczników:

1. Podręczniki stanowią własność szkoły i wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
2. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
3. Wypożyczone podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Należy je chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zagubieniem. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, rysować, malować, wycinać.
4. Wypożyczone podręczniki należy podpisać (imię, nazwisko i klasa) w wyznaczonym do tego miejscu (początek lub koniec podręcznika).
5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce
6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
Dopiszę jeszcze podstawę prawną –
1. Art. 22aj. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237).
2. Art. 54 oraz art. 64 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, 2400, z 2021 r., poz. 619, 1237).