Zdalne nauczanie w dniach 25.03 – 10.04

Szanowni rodzice uczniów.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że przedszkole i szkoła podstawowa, w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego. Sposób prowadzenia zajęć: W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Komunikacja: Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 9 do 16. Przekazywanie zadań uczniom: Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli w sposób określony w harmonogramie, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych terminach. Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy: – poinformowanie o tematach – zakresie zadań, – wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów, – odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości, – określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej, – ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny, W pozostałe dni, nauczyciele, za pomocą łączy internetowych monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel, zgodnie z zapisami 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Czynności te wykonywane będą w godzinach indywidualnie uzgodnionych z poszczególnymi uczniami. Konsultacje indywidualne: Konsultacje z poszczególnych przedmiotów odbywały się będą zgodnie z załączoną tabelą.

W przypadku trudności w zapewnieniu łączy prosimy o indywidualny kontakt. Sposób realizacji zadań: Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 6 godzin dziennie. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, dla wszystkich jest to nowa sytuacja. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Aneta Januchta dyr. szkoły

harmonogram pracy zdalnej 4

Drukuj